Názáret

Názáret a keresztény zarándokok kihagyhatatlan látnivalója a Szentföldön. Az a hely, ahol az Újszövetség szerint Gavriel arkangyal átadta az Örömhírt Máriának és ahol Jézus felnevelkedett. Ismerjük meg ennek a városnak a legfontosabb látnivalóit valamint az eredeti bibliai szövegeket.

A bibliai forrás

Ha Názáret a beszélgetésünk tárgya, az első ami eszünkbe jut, az Örömhír átadása.

Lukács 1:26-38
26 A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentõl Galileának városába, a melynek neve Názáret,
27 Egy szûzhöz, a ki a Dávid házából való József nevû férfiúnak volt eljegyezve. A szûznek neve pedig Mária.
28 És bemenvén az angyal õ hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
29 Az pedig látván, megdöbbene az õ beszédén, és elgondolkodék, [hogy] micsoda köszöntés ez?!
30 És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
31 És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK.
32 Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét;
33 És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az õ királyságának vége nem lészen!
34 Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
35 És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
36 És ímé Erzsébet, a te rokonod, õ is fogant fiat az õ vénségében; és ez [már] a hatodik hónapja néki, a kit meddõnek hívtak:
37 Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
38 Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne õ tõle az angyal.

Angyali Üdvözlet bazilika

Az Angyali Üdvözlet bazilikáját tartja a hagyomány az Örömhír átadása helyszínének. Ez a Közel-Kelet legnagyobb temploma: kupolája kb. 55 méter magas, így ezt Názáret minden részéről láthatjuk. Belül két szint van: az alsó szinten egy óriási csillár lóg közvetlenül a barlang (az ősi helyi hagyomány szerint: a szent család lakóházának maradványa) fölött – ez a világ világosságát szimbolizálja. Az emeleten a názáreti arab római katolikus közösség tartja az istentiszteleteit – ezért ne is lepődjünk meg az arab nyelvű imakönyvek láttán. Itt a második emeleten a kupola egy liliom kelyhére hasonlít, ami Mária ártatlanságára utal. A falakon különböző Mária-ábrázolásokat látunk, aszerint, hogy milyen kultúra tiszteli. Így Mária és a Kis Jézus képét látjuk japán kimonóban, francia királynőként koronával vagy amerikai lebegős fém szoknyával. Az oltártól jobbra, egy oszlop mögött látható a „magyar Mária-mozaik”: a Patrona Hungariae. Kolozsváry Moldován István alkotása.

Az Angyali Üdvözlet bazilikája mellett található a Szt. József templom.

Szt József templom Názáretben

Názáret másik jelentős látnivalója Jézus nevelőapja, József műhelyét, ahol most egy templom áll. A Szent József templomban található találunk egy 4 m2 alapterületű fekete-fehér mozaikkal kirakott kis medencét (ez eredetileg egy 4. század előtti keresztelkedő hely lehetett), valamint egy kis szobácskát, József műhelyét. József az ács-asztalos szakma mellett szélesebb körű iparos tevékenységet űzött: görögül „tekton” volt, ami kő- és famegmunkáló mesteremberre utal, akinek emellett saját munkásai is lehettek. A Szt. József templomban három freskót láthatunk: egyet a szent családról (Jézus ábrázolása a megszokott babás helyett itt kisfiús), egyet József álmáról, és egyet József haláláról, aminél jelen van Mária és Jézus is. A keresztény források szerint József már hajlott korú volt, amikor Máriával megesküdtek, és Jézus első csodájánál, a Kánai menyegző boros jelenetében (János 2.1-11) már nem találjuk a színen. Ebből arra következtethetünk, hogy már volt az ekkor az élők sorában.
Magát a Szt. József templomot az 5-6 században bizánci keresztények építették, majd pedig ezt a 12 században a keresztesek renoválták. A keresztesek távozása a templom pusztulásával járt – a mostani épületet a ferencesek emelték 1908-ban.

Mária Kútja és a Szt. Gábriel görög-ortodox templom

Az Angyali Üdvözlet bazilikájától fél kilométerre található Mária kútja, ahonnan a fiatal lány nap mint nap hordta a vizet. Az ortodox görög hagyomány (Jakab ősevangéliuma) szerint itt látogatta meg őt Gábriel arkangyal és itt történt meg a fogantatás. Ezen vélemény szerint azonban a fiatal lány annyira megrémült, hogy rögvest haza is futott és az angyalnak otthon ismét fel kellett keresnie, hogy nyugodtan beszélhessen vele. A mostani kútházat 17 éve, 2000-ben újították fel legutoljára. A forrásvíz északról, a Szt. Gábriel templom alatt található forrásból, földalatti vezetéken át érkezik. A görög ortodoxok a forrás fölé a keresztesek korában építettek templomot, amit a 18. században újjáépítettek. Ez látogatható most is.

Az Ugrás hegye
Názárettől délre található az Ugrás hegye, a Kedumim hegy, ahonnan Jézust le akarták taszítani azok a názáretiek, akik nem fogadták el, hogy magát messiásnak nyilvánította (Lukács 4.16-30).

Lukács 4:16-30
16 Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni.
17 Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:
18 "Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
19 és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
20 Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött;
21 ő pedig szólni kezdett hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."
22 Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: "Nemde a József fia ez?"
23 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Biztosan azt a közmondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban."
24 Majd így folytatta: "Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában.
25 Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izráelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken,
26 de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz.
27 Sok leprás volt Izráelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán."
28 Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal,
29 felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák;
30 de Jézus átment köztük, és eltávozott

Bár az evangélium csak annyit mond: „ő áthaladt köztük és eltávozott”, a hagyomány Jézus eltűnését egy nagy ugrással magyarázza.
A hegy tetején álló kis templom, a Mária félelme kápolna annak a helyi hagyománynak emlékére épült, hogy Mária elájult a Jézust ért veszedelem láttán.
A 400 méter magas Ugrás hegyéről megkapó kilátás nyílik a Tábor-hegyre, a Karmel hegységre valamint a Jezreel völgyre. És még valami: 2009-ben XVI Benedek pápa misét celebrált, amin 40 ezren vettek részt – már csak emiatt is érdemes felkeresni ezt a helyszínt.

(A hegyen található egy Qafzeh nevű barlang is, ahol 100 ezer éves ősember-leleteket is találtak a régészek. A barlang jelenleg nem látogatható. A keresztény legendák szerint ez volt az a barlang, ahová Jézus elmenekült a felbőszült tömeg elől.)

Látogassa meg Názáret hivatlos honlapját! http://www.nazarethinfo.org/

További zarándok helyszínek: https://izraelben.com/szentfold/

12Shares

Érdekelheti...