EinKerem

Ein kerem – Jeruzsálem Szentendréje. Egy csodálatos, zöld kisváros a Jeruzsálemi hegyekben, amely a keresztény zarándokok számára is egy fontos célpont.
A hagyomány szerint itt élt Zakariás prófa és Erzsébet, akik Keresztelő Szt János szülei, és Erzsébet rokonai voltak.

Mária Erzsébetet akkor látogatta meg, mindketten terhesek voltak. Erzsébet lakhelye ekkor Ein Kerem volt. 
A találkozásról Lukács evangéliuma I. fejezetében olvashatunk:

36.
És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit
meddőnek hívtak:
37.
Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
38.
Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az
angyal.
39.
Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;
40.
És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.
41.
És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet
Szent Lélekkel;
42.
És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
43.
És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?
44.
Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én
méhemben.
45.
És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
46.
Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
47.
És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
48.
Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak
mondanak engem minden nemzetségek.
49.
Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!


További gondolatok

50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik. 51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat. 52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. 53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. 54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. 55. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! 56. Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tére. 57. Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szűle fiat. 58. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele; és együtt örülének vele. 59. És lőn nyolczad napon, eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. 60. És felelvén az ő anyja, monda: Nem; hanem Jánosnak neveztessék.

Látnivalók Ein Keremben

Keresztelő Szt János katólikus temploma

A hagyomány szerint a 6. században a bizánci keresztények arra a barlangra építették rá a templomukat, ahol Keresztelő Szt. János megszületett. Ennek a templomnak a maradványa aza 5-6.századimozaik,aminek görög felirata így hangzik: „Légy üdvözölve, Isten mártírja”. A templom alatti kriptába
leérve egy márványlapon a következő felirat olvasható: „ Hic Praecursor Domini natus est” ( Itt született
az Úr előhírnöke). Az előhírnök életének egyes eseményeit domborművek idézik. A templomot a
keresztesek újjáépítették a 12. században. A mostani templom a 17. századból szármozik, minthogy XIV
László engedélyt kért az Ottomán uralkodótól, hogy a ferencesek részére kolostort építhessen. Az
építkezés 1895-ben ért véget.

Mária kútja

A városka közepén található Mária kútja. Ein kerem erről kapta a nevét – a mi szó szerint azt jelenti, hogy
a szőlő liget forrása. A keresztény hagyomány szerint Mária itt állt meg, hogy a hosszú útja után igyon
egy kicsit a forrás vizéből. Azt ne felejtsük el, hogy Mária ekkor már szintén terhes volt, és egészen
Názárethből utazott le Erzsébethez, ami 15O kilóméterre található tőle! Ma a zarándok kis palackokban,
zarándok emlékül viszik magukkal a kút vizét.

Vizitáció Temploma

A keresztény hagyomány szerint Ein Keremben volt Zakariás és Erzsébet nyári otthona. Erzsébet Mária
unokatestvére volt, és Mária neki énekelte a Magnificat nevű dicsőítést, ami egyike a legősibb Mária
hímnusznak.

Ime a hímnusz 
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen[3].
A mostani Vizitáció templomát 1955-ben építette az olasz Antonio Barluzzi, és ez egy bizánci templom
romjaira épült. Nagyon szép, színes freskók díszitik.
Ein Kerem további templomai
Ein Keremben van ezek mellett egy orosz kolostor (Al Moskovia), a görög ortodox Szt. János kolostor,
valamint a NotreDame De Zion kolostor – viszont ezek jelentősége eltörpül a cikkünkben említett Szt
János templom és a Vizitáció temploma mellett.

Az említett zarándok helyszínek mellett érdemes megjegyezni, hogy a kisváros Szentendre hangulatát idézi . Van itt több kellemes étterem és fagylaltozó – emiatt érdemes pár órát rászánni, ha erre járunk.

Még több információ Ein Keremről : https://www.seetheholyland.net/ein-karem

Ismerjen meg a többi szentföldi zarándokhelyszínt!

0Shares

Érdekelheti...